-- Zavřít okno --

Zásady ochrany osobních údajů

Tyto zásady jsou nedílnou součástí všeobecných obchodních podmínek služby nataliri.cz.

1. Společnost LUMA GROUP, s.r.o., se sídlem Rumunská 238/36, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 24135704 (dále také jen „společnost“) se zavazuje zpracovávat osobní údaje poskytnuté klientem společnosti v souladu s ustanoveními zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění, a to za účelem řádného plnění závazků klienta a společnosti z jimi uzavřené smlouvy, jakož i k marketingovým účelům, tzn. k nabízení výrobků a služeb společnosti v souvislosti s poskytovanou službou nataliri.cz. Slova klient a společnost mají v těchto Zásadách ochrany osobních údajů stejný význam jako ve všeobecných obchodních podmínkách služby nataliri.cz.

2. Osobní údaje (jako např. jméno, adresa, datum narození, telefon, e-mail, apod.), která jsou součástí objednávky nebo byla klientem sdělena během registrace klienta prostřednictvím webových stránek společnosti www.nataliri.cz jsou považována za důvěrné informace a jsou chráněna proti zneužití v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, v platném znění (dále jen „Zákon“). Tyto osobní údaje klienta nebudou sdělovány třetím osobám kromě zpracovatelů osobních údajů, kteří se přímo podílejí na zpracování objednávky (provozovatelé, dopravci, apod.). I těmto osobám však budou sdělovány pouze v nezbytně nutném rozsahu. Klient souhlasí se zpracováním osobních údajů, které společnosti poskytne, a to za účelem uvedeným v bodě 1 na dobu 10 let. Klient výslovně potvrzuje, že mu byla v souladu s §§11 a 21 poskytnuty zákonem stanovené informace.

3. Zpracováním osobních údajů klienta může společnost pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele. Společnost má povinnost, vymazat registrovaného klienta z databáze, v případě jeho písemné žádosti.

4. Požádá-li klient o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu společnost povinna tuto informaci předat. Společnost má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.

5. Klient souhlasí v souladu se zákonem č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti se zasíláním informací a obchodních sdělení souvisejících se službami, zbožím nebo podnikáním společnosti na elektronickou adresu klienta. Pokud si klient nepřeje zasílání těchto informací, písemně sdělí tuto skutečnost společnosti.

V Praze dne 15.7.2014

-- Zavřít okno --