-- Zavřít okno --

Všeobecné obchodní podmínky služby nataliri.cz

1. Společností se rozumí právnická osoba LUMA GROUP, s.r.o., se sídlem Rumunská 238/36, Praha 2, PSČ 120 00, IČ 24135704 (dále též jen „Společnost“), která je zapsána v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze v oddíle C, vložce 181857.

2. Klientem se rozumí osoba, zaregistrovaná prostřednictvím webové stránky www.nataliri.cz u společnosti jako osoba mající zájem o služby poskytované společností, tj. o dodání čerstvých surovin pro vyhotovení konkrétních pokrmů dle receptů uvedených na webové stránce www.nataliri.cz . Klient může být pouze svéprávný člověk, který bezvýhradně souhlasí s těmito všeobecnými obchodními podmínkami.

3. Klient vyjadřuje vůli objednat si dodání potravin dle aktuálních receptů objednávkou učiněnou prostřednictvím prostředků komunikace na dálku, tj. konkrétně webových stránek společnosti www.nataliri.cz (dále též jen „objednávka“). V objednávce musí být klientem zejména uvedeno, pro kterou skupinu receptů suroviny objednává, počet porcí a časový interval a místo, kam mají být suroviny dodány. Odesláním objednávky klient stvrzuje, že se seznámil s těmito všeobecnými obchodními podmínkami, plně jim porozuměl a zavazuje se jimi řídit.

4. Služba nataliri.cz je jedinečný systém pro přípravu individuálního stravování, s důrazem na zdravé, čerstvé a kvalitní suroviny s cílem dodat pouze tolik surovin a ingrediencí, které jsou potřeba k vyhotovení požadovaného množství porcí dle daného receptu. Služba s důrazem na hospodárnost při vaření pokrmů tímto postupem eliminuje zbytečné plýtvání surovinami.

5. Služba nataliri.cz spočívá v možnosti objednání surovin (dále také jen „zboží“ nebo „potravina“) pro uvaření porce jídla dle aktuální nabídky receptů, zveřejněné na webových stránkách www.nataliri.cz, a to v denních dodávkách v rámci klientem zvoleného počtu požadovaných porcí na místo a v čase určeném klientem. Recepty se aktualizují každý týden tak, že každou středu či čtvrtek či pátek jsou na stránkách nataliri.cz uveřejněny recepty na další týden.

6. Dodávané zboží odpovídá vždy složení nejméně tří receptů o dvou porcích dle aktuálně nabízeného receptu a tento souhrn surovin tvoří nedílný celek. Není proto možné jednotlivé suroviny dodávat samostatně. Součástí dodávky může být i sortiment, který je nabízen jako doplňkový, jako jsou např. nápoje. Objednávku zboží lze provést nejpozději do 16 hodiny dva pracovní dny předcházející dni požadovaného dodání zboží.

7. Společnost výslovně uvádí, že na stránkách služby www.nataliri.cz je vždy u konkrétního receptu uveden výčet surovin, které jsou k přípravě pokrmu dle daného receptu potřebné. Klient bere výslovně na vědomí, že jednotlivé potraviny, ze kterých je složen recept, mohou obsahovat alergeny, zejména:

Společnost jakkoli neodpovídá za případné komplikace a následky na straně klienta způsobené obsahem shora uvedených potravin obsažených v dodávaných surovinách.

8. Výše ceny za poskytnutí služeb společností klientovi se sjednává tak, že je tvořena součtem ceny, která je uvedena u konkrétních receptů na stránkách www.nataliri.cz, tato cena již zahrnuje náklady na dopravu zboží dle místa zvolené klientem. Veškeré ceny jsou na www.nataliri.cz uváděny včetně DPH.

9. Cena za poskytnutí služeb může být hrazena následujícími způsoby:

10. Klient může vznést požadavek na změnu místa a času dodání, avšak tento požadavek musí být vznesen prostřednictvím webových stránek www.nataliri.cz nejméně s předstihem dva pracovní dny před původním termínem dodávky. Aby došlo platně ke změně místa dodání, musí být požadavek potvrzen ze strany společnosti.

11. Dodání surovin na určené místo je provedeno v časovém rozmezí dle volby klienta vyjádřené v objednávce (dále též jen „čas dodání“). Klient má možnost zvolit si časový interval dodání pouze z možností uvedených v objednávce.

12. V případě, že objednané zboží nebude klientem v určeném místě a čase řádně převzato, má klient možnost si objednat dodatečné doručení na následující pracovní den v časovém rozmezí od 15:00 do 22:00 za příplatek 120 Kč včetně DPH a to na adresu, kam bude klientem nepřevzatá objednávka v takovém případě dodána a se společností si danou adresu potvrdí. Dle dohody klienta a společnosti se takovéto dodání klientem nepřevzatého zboží, tj. jeho dodání na shora uvedenou adresu, považuje ze strany společnosti za řádné a společnosti vzniká nárok jak na úhradu ceny za objednané zboží, tak na úhradu dodatečných nákladů na dopravu. Nepřevezme-li si klient objednané zboží ani v této dodatečné lhůtě, nebo si neobjedná dodatečné doručení, ztrácí bez jakékoli náhrady na objednané zboží nárok. Klientovi nebude v takovém případě ze strany společnosti poskytnuta žádná finanční ani jiná kompenzace.

13. Povinnosti na straně klienta:
a) uhradit společnosti sjednanou cenu za objednané zboží, a to ve výši a způsobem stanoveným těmito všeobecnými smluvními podmínkami
b) za účelem převzetí zboží být v určeném čase dodání vždy na místě dodání zboží
c) potvrdit doručiteli zboží datum a čas přijetí, jakož i nepoškození jeho obalu
d) zajistit vlastními silami a na své náklady likvidaci obalů, ve kterých mu bude zboží dodáváno

14. Povinnosti na straně společnosti:
a) zajistit v určeném místě a čase dodání objednaného zboží klientovi
b) mít dostupné recepty s návody na přípravu pokrmu na webových stránkách www.nataliri.cz
c) účinně a rychle řešit jakoukoliv výtku či reklamaci klienta ohledně dodávaného zboží

15. Nedílnou součástí těchto podmínek jsou Zásady ochrany osobních údajů.

16. Společnost s ohledem na technické aspekty služby neposkytuje klientovi žádné záruky ohledně dostupnosti webových stránek www.nataliri.cz a jejich bezporuchovosti, což klient bere na vědomí. Společnost si vyhrazuje právo omezit přístup klientů ha stránky na dobu nezbytnou pro provedení oprav, údržby a vylepšení poskytovaných služeb nataliri.cz.

17. Společnost doporučuje klientovi, aby zboží, které je při převzetí zjevně vadné, nepřebíral. Pokud se vady zboží projeví po převzetí, má klient právo uplatnit reklamaci vadného zboží a to formou emailu na info@nataliri.cz. Společnost má povinnost uplatněnou reklamaci vyřídit bez zbytečného odkladu a o výsledku reklamačního řízení klienta do 30 dnů od uplatnění reklamace informovat.

18. Z důvodů povahy poskytovaného zboží, tedy jako zboží podléhající rychlé zkáze s krátkou dobou spotřeby, je v souladu s právními předpisy vyloučena možnost klienta zboží vrátit bez udání důvodu.

19. Veškeré podmínky výslovně neupravené se řídí obecně závaznými právními předpisy, zejména pak ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

20. Tyto všeobecné smluvní podmínky platí ode dne jejich zveřejnění na webových stránkách www.nataliri.cz, když jejich platnost trvá po celou dobu jejich zveřejnění. O jejich případně změně bude Společnost klienty předem na svých stránkách informovat. Společnost má současně právo průběžně upravovat a doplňovat seznam potravin s alergeny, proto je klient povinen tento seznam průběžně sledovat, aby byl vždy aktuálně informován o potravinách, které jsou možným zdrojem alergenů.

21. Před konečným odesláním objednávky Společnosti je klientovi umožněno zkontrolovat a měnit údaje, které do objednávky vložil, a to i s ohledem na možnost klienta zjišťovat a opravovat chyby vzniklé při zadávání dat do objednávky. Objednávku odešle klient kliknutím na tlačítko „objednat“. Kliknutím na tlačítko „objednat“ klient vyjadřuje souhlas s aktuálním zněním těchto všeobecných obchodních podmínek a zároveň poskytuje souhlas se zpracováním jím poskytnutých osobních údajů v rozsahu Zásad ochrany osobních údajů. Údaje uvedené v objednávce jsou společností považovány za správné. Společnost neprodleně po obdržení objednávky toto obdržení klientovi potvrdí elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta uvedenou v objednávce. Smluvní vztah mezi Společností a klientem vzniká doručením potvrzení o přijetí objednávky (akceptací), jenž je společností zasláno klientovi elektronickou poštou, a to na adresu elektronické pošty klienta.

V Praze dne 15. 7. 2014

-- Zavřít okno --